Průběh opravy stavidla na strouze Vlkavy

V tomto článku Vám poskytuji průběh opravy stavidla na strouze Vlkavy, která začala v týdnu od 10. října 2022. Oprava koncového stavidla na strouze Vlkavy byla v plánu již delší dobu, realizovat se měla v minulé chladné části roku. Termín opravy se však posunul, ale již nyní v říjnu na začátku další chladné části roku došlo k realizaci této akce. Rekonstrukci stavidla provedl správce toku Povodí Labe, s. p. V minulých letech došlo včetně loňského roku k rekonstrukci většiny stavidel na dolní Vlkavě, která mají za úkol většinou v teplé části roku zvyšovat hladinu v části toku pro různé účely.

Opravy stavidel na Vlkavě v minulých letech

Stavidlo u Hronětic se dočkalo opravy v roce 2013, dnes jsou dřevěná přelivná pole zde bohužel opět vyřezána. V roce 2020 došlo k částečné rekonstrukci stavidla pod Kostomlaty a to z důvodu vandalismu. Roku 2021 opravil státní podnik povodí stavidlo v Kostomlatech nad železničním viaduktem. Letošní léto patřilo opravě stavidla v obci Straky, kde rekonstrukci provedla obec Straky. Toto stavidlo vykazovalo znaky značného zchátrání. A nyní se přesuňme zpět ke koncovému stavidlo, jehož rekonstrukce proběhla letos na podzim. A které má přeci jen specifičtější rysy a účel. Pro úplnost dodám, že v posledních letech zatím nedošlo k rekonstrukci stavidla Zbožíčko, které se nachází v relativně dobrém stavu.

Stavidlo v lužním lese a dřeva jeho hradících polí věčně vytavená vlivu vody (neustále uzavřeno) mělo značné netěsnosti. Dřeva značně ztrouchnivěla a bely mezi nimi mezery. část svrchního dřeva v části prostředního pole se v roce 2020 ulomila. Dřeva byla četně porostlá mechem, což byl důsledek trvalého zamokření.

Stavidla Kostomlaty. Přeliv přes koncové stavidlo na strouze.

Obr. 1 Stavidlo v lužním lese v běžném stavu při přepadu vody přes hradící pole – před rekonstrukcí (ulomená část vrchního dřeva u prostředního pole, vlevo při pohledu na fotku)

Průběh opravy stavidla - odinstalovaná stará hradící pole.

Obr. 2 Stavidlo po vyndání starých hradících polí, takovýto stav na tomto stavidle vidíme opravdu výjimečně

Stavidlo v lužním lese v číslech

  • Počet hradících polí: 3
  • Výška polí: 115cm (cca)
  • Šířka polí: 240cm (cca)
  • Nadmořská výška výskytu: 178m
  • Říční kilometr: 0.227 (Vlkava)

Stavidlo bylo zřízeno při regulaci toku Labe a dolní části Vlkavy v období 70. až 80. let minulého století pro regulaci odtoku vody v případě potřeby rychlého vypouštění vody přímo do Labe. Toto se praktikuje při dvou událostech. Prvním je extrémně vysoký přítok vody tokem a druhým jsou ekologické havárie na toku Vlkavy, kdy se nebezpečná látka tímto nedostane do tůní na Farském potoce. Naposledy toto bylo praktikováno při vypuštění melasy odebírající z vody kyslík z cukrovaru v Dobrovici v roce 2006.

Informace o stavidlech v dolní části Vlkavy najdete na stránce Stavidla Kostomlaty, informace o stavidlech na Vlkavě obecně na stránce Stavidla.

Nejvíce zatěžkávané stavidlo a náročnější oprava – průběh

Koncové stavidlo je vystaveno působení vody a klimatických projevů celoročně. toto stavidlo plní totiž důležitou roli a to doslova roli špuntu na strouze, díky němuž teče voda pravým ramenem Vlkavy – Farským potokem přes tůně nacházející se Mydlovarském luhu jižně od obce Šnepov. Stavidlo se dlouho nedočkalo rekonstrukce a jeho stav tomuto v posledních letech odpovídal. Dřevěné výplně hradících polí vykazovaly znaky ztrouchnivění se značnými mezerami. Vlivem vandalismu došlo v roce 2020 k vylomení části svrchního dřeva. Stavidlo netěsnilo v dolních i horních částech hradících polí. Důležitost funkce stavidla je velká, proto považujeme za důležitou též jeho rekonstrukci. Stavidlo nelze ale jednoduše vypustit, vymontovat hradící pole a nechat vodu odtékat strouhou do Labe. Udělat tedy to, co u ostatních stavidel na toku. Vyschl by totiž Farský potok a tůně, jimiž protéká. Proto je potřeba onen pomyslný „špunt“, kterým toto stavidlo doslova je, po dobu jeho vyřazení z provozu, nahradit.

To pracovníci povodí učinili před vymontováním hradících polí a tedy vypouštěním stavidla, avšak jen části strouhy. Vybudována byla provizorní hráz na strouze pár metrů nad stavidlem kousek pod odbočením ramene Farského potoka. Tato hráz má podobu jednoduchého ucpání koryta, sestává z kameniva pojeného hlínou. Tento materiál byl položen na bahnitým sedimentem dosti zanesené koryto, takže zamezit vodě uniknout strouhou nebylo tak obtížné (obr. 4).

Etapizace akce

Práce/akci lze rozdělit to etap:

  1. Mírný prořez vegetace a odvoz dřevin, zavezení strouhy nad stavidlem provizorní hrází před začátkem, poté vybourání starých polí stavidla
  2. Odbahňování strouhy nad stavidlem, tvorba zvýšených břehů pomocí bahnitých sedimentů
  3. Instalace nových dřevěných hradících polí včetně řetězů, údržba strojovny stavidla
  4. Mírná úprava koryta a vyčištění vývaru ve strouze pod stavidlem
  5. Odstranění provizorní hráze nad stavidlem a uzavření stavidla = napuštění stavidla na aktuální hladinu dle přítoku Vlkavou

Jedinou možností, jak vyřadit na několik dnů stavidlo z provozu a zamezit ztrátě vody z celého Farského potoka bylo navezení materiálu do koryta strouhy a vytvoření provizorní hráze.

Vytažená stará hradící pole.

Obr. 3 Stará hradící pole připravená k odvozu z místa

Průběh opravy stavidla. Provizorní hráz na strouze, aby voda neunikla z tůní.

Obr. 4 Provizorní hráz z kameniva s hlinitým pojivem, která má zamezit vypouštění ramene Farského potoka a úniku vody strouhou – náhrada funkce stavidla, která byla před koncem úprav odstraněna a materiál byl umístěn na levý břeh koryta strouhy u odbočky.

Demontáž a břehové úpravy

Před započetím akce došlo k mírnému prořezání dřevin v blízkosti stavidla a k odstranění naplavených kmenů vytažených již částečně na břeh u stavidla. Dále po započetí samotné akce došlo k vybourání hradících polí stavidla po vypuštění zbytku vody v provizorně oddělené strouze od hlavního koryta toku (přítok Vlkavou). Následně začaly práce na odstranění bahnitých sedimentů bezprostředně u stavidla (odbahňování). U stavidla bylo nánosů velmi mnoho, neboť se hromadí případné bahno splavené při vysokých průtocích a také se zde tvoří sedimenty z napadaného listí stromů na okraji lužního lesa.

Následně pokračovaly práce odbahňování proti proudu ve vysušené části strouhy po provizorní hráz. Bahnité sedimenty se vytáhly z koryta toku zejména na pravý břeh, čímž se tento zvýší. K přetvoření bahna v pevný podklad dojde v dalším vegetačním období, kdy poté bahno postupně vyschne a přemění se v hlínu. Současně zde začne vyrůstat nová vegetace, čímž se břeh zpevní. Absence sedimentů by měla působit lepší jakost vody v této koncové části zejména během léta.

Odbahňování koryta strouhy.

Obr. 5 Odbahňování strouhy nad stavidlem, úprava břehů a navršení sedimentů z koryta na pravý břeh, čímž dochází k jeho zvýšení. Postupně v další vegetační sezóně dojde přirozeně k začlenění sedimentů a postupně upevnění břehu. Vpravo část provizorní hráze, viz obrázek 4.

Toto koryto má ovšem podobu umělého koryta, celá strouha od odbočky Farského potoka má obložení kamenivem. Zde je toto obložení ovšem silně zaneseno bahnem. Toto bahno se při této akci vyndá a vynese na břeh koryta. Tímto se obnoví typický břeh v souladu s obložením koryta. V souvislosti s čištěním dochází současně k redukci vegetace rostoucí nevhodně do koryta.

Nová hradící pole

Současně s prováděnými odbahňováními pracemi došlo k instalování nových hradících polí v nejbližších dnech po odstranění starých polí. Nová pole mají standardní výšku, tj. přibližně 115cm, na kterou je vzdutí vody pro účel stavidel tohoto typu stanoveno. Šířka polí činí 240cm, stejně jako u stavidel kolem Kostomlat jde o 3 hradící pole.

Průběh opravy stavidla. Nová hradící pole, vypouštěná strouha.

Obr. 6 Nová hradící pole nainstalovaná na stavidle – pohled z nádrže

Dokončení úprav a napuštění stavidla

V posledním říjnovém týdnu probíhaly dokončovací práce v podobě odbahňování a tím úpravy koryta strouhy. Včetně zprůtočnění odbočky Farského potoka. V místě odbočení původního koryta došlo též k odstranění klád z ulomených topolových větví, které spadly do koryta při vichřicích v minulých letech.

Stavidlo musí být podle manipulačního řádu trvale uzavřeno, v létě i v zimě. Jeho základním účelem je totiž zajištění dostatečné vodnosti Farského potoka (maximální aktuálně možné) závisející právě na tomto stavidle jako pomyslném „špuntu“. Proto zde musí být kladen důraz na jeho těsnost, která byla v posledních letech velmi špatná. Stavidlo zůstane uzavřeno i při vysokých průtocích. Pootevřeno může být jen při extrémním přítoku vody tokem, kdy by tento mohl mít negativní vliv například na břehy či samotné vodní dílo.

V případě hladiny vody do výšky cca 115cm od dna koryta toku poteče veškerá voda Farským potokem a žádná voda umělou strouhou přímo do Labe. Při hladině nad touto hranicí (výška polí) začne voda přepadat před stavidlo a odtékat strouhou přímo do Labe.

Napuštěné stavidlo po opravě a odbahnění strouhy.

Obr. 7 Napuštěné stavidlo s novými hradícími poli a odbahněnou strouhou

Napuštěná strouha po odbahnění nad stavidlem.

Obr. 8 Napuštěná strouha po úpravách břehů a odbahnění, v pozadí již zrušená provizorní hráz

Věřme, že stavidlo bude nyní správně fungovat a plnit svůj základní účel v zimě i v létě. Takto vybourané stavidlo jako je na fotografii obrázku 2 nyní jen tak neuvidíme.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *