Přítoky a ramena

Na této stránce se dozvíte jaké má Vlkava přítoky a rameny. Najdete zde veškeré informace o přítocích Vlkavy nebo naopak o odbočujících korytech z kmenového toku. Vlkava má nejen hlavní přítoky jako každý tok, ale téměř veškeré přítoky v horní části. Pramennou oblastí je jednak svah v severní části povodí směrem k Mladé Boleslavi. Zejména je to rozsáhlá lesní oblast Svatojířský les. Ta se rozkládá v severovýchodní a východní části povodí. V oblasti se také nachází rozvodí Vlkavy a sousední Mrliny. V dolní části toku ústí do Vlkavy jen drobné přítoky. Který přítok Vlkavy je nejvýznamnější? Který má nejdelší tok? Které pramení v nejvyšší nadmořské výšce? Takové informace a zajímavosti najdete právě zde.

Přítoky a ramena Vlkavy.

Přítoky

Hlavní přítoky ústí do Vlkavy zhruba po Luštěnice. O něco více přítoků má Vlkava levostranných. Pravostranné přítoky končí nad Čachovicemi. Naopak na pravé straně v dolní části toku dochází k průsakům vody písčitým podložím a také se zde nacházejí odbočující koryta. Který tok je například nejdelší a který ústí do Vlkavy z které strany vidíte v přehledu. Nyní podrobněji v popisu níže.

Přímé přítoky Vlkavy:

 1. Ledecký potok
 2. Žerčický potok
 3. Svatojířský potok
 4. Semčický potok
 5. Ovčárenský potok
 6. Dobrovická stoka
 7. Dobrovka
 8. Jabkenický potok
 9. Stružský potok
 10. Stračí potok
 11. Čilecký kanál
 12. Hluboký příkop

V přehledu nejsou uvedeny nepojmenované přítoky, výjimečně se takové vyskytují. Zejména jeden, který není zcela bezvýznamný a ústí do Vlkavy před Kosořicemi, těsně nad rybníkem Mrštín. Tučně jsou uvedeny významnější přítoky. Ty tvoří základ vodnosti Vlkavy, samozřejmě včetně samotného koryta Vlkavy. Více informací o přítocích najdete na samostatných stránkách. U každého najdete trasu toku i zajímavosti.

Vlkava má tedy 12 pojmenovaných přímých přítoků, plus minimálně 2 nepojmenované, které nelze považovat za zcela zanedbatelné.

Nejdelší přítoky:

 1. Jabkenický potok (13.6km)
 2. Stračí potok (12.5km)
 3. Dobrovka (8.7km)

Ramena

V dolní části toku vznikají nové vodní toky vlivem průsaku vody nebo odbočují koryta z kmenové Vlkavy. Koryta se nacházejí na pravém břehu, odbočují tedy zprava. Jedno koryto se s tokem opět spojuje, dnes ho ale již nelze považovat za koryto vodního toku.

Z Vlkavy odbočují následující koryta:

 • Doubravka
 • Hronětický náhon/potok
 • Farský potok

(suché, částečně vodné, vodné)

Dále průsakem vzniká nový samostatný vodní tok Mlynařice.

Koryto Doubravka, dnes považované za Hronětický náhon, je dlouho trvale suché. Dnes je zanesené a také zarostlé. Místy již přestává být poznat, že jde o bývalé koryto vodního toku. Hronětický náhon vzniká dnes průsakem vlivem zanesené odbočky na okraji obce Hronětice. Místy se z koryta voda ztrácí pod zemský povrch. Nejčastěji v dolní části tohoto toku. Úplná dolní část náhonu je již trvale bez vody a zanesená podobně jako bývalá Doubravka. Pokud voda doteče k obci Šnepov, tak spojkou stéká do koryta Farského potoka (dále kolem jezera Obícka do jezera Ostrá po povrchu neteče, ale pravděpodobně teče pod zemí). Tímto se dostáváme k ramenu Farského potoka. To je vlastně pokračování Vlkavy a dříve se jednalo o Vlkavu, jediné koryto. Takže díky přítoku z Vlkavy je potok trvale vodný a je důležitý, včetně dostatečného průtoku vody v něm pro přírodní rezervaci. Zejména o Farském potoce pojednává samostatná stránka detailněji.


Mohlo by vás zajímat

Které toky patří přímo do povodí Vlkavy? Pouze přímé přítoky a jejich přítoky a to pojmenované i nepojmenované. Veškeré větší přítoky mají oficiální názvy. V povodí existuje jeden přítok, který by si název zasloužil. Pramení v lese u Jabkenic a nacházejí se na něm dva rybníky. Do Vlkavy ústí nad vtokem do rybníka Mrštín.

Jak vznikla odbočná ramena? Většinou uměle pro potřeby zajištění zásob vody tam, kde se nenachází přímo její zdroj a to tedy vodní tok. Jde převážně o náhony, dnes zrušený náhon Doubravka (v některých oblastech se takto četně říká Vlkavě). Dále částečně tekoucí Hronětický náhon nebo-li potok. Případně jde o stav po úpravách koryt toků někdy v 70. -80. letech minulého století, například Farský potok (dříve Vlkava, jediné koryto v koncové části povodí).

Kam patří potok Mlynařice? Vzniká v povodí Vlkavy, ale jde o samostatný tok. Tento odvádí vodu kolem Milovic a Starou Lysou směrem k západu, následně teče k jihu a směřuje do Labe jihozápadně od Lysé nad Labem. Voda se s vodami povodí Vlkavy nespojuje. Tok vzniká průsakem u obce Vápensko.

Co mám dělat, když na některém toku najdu něco v nepořádku? Určitě to nenechat být. Záleží na tom, o jaký tok se jedná a v jaké lokalitě jste problém našli. Když problém nahlásíte mě a použijete k tomu formulář pro nahlášení, neuděláte chybu. Dále můžete použít můj návod na to, jak ohlásit a řešit situace podle druhu problému na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.