Rybníky na Vlkavě

Rybníky jsou důležitým prvkem v krajině hrajícím roli při zdržení vody v ní, to platí i v tomto povodí. V současné době se velmi důležité prvky nacházejí v horní a případně střední části povodí. A to v kaskádách zejména na přítocích Vlkavy. Většinou jde o malé či menší rybníky, jen ojediněle má některý o něco větší rozlohu. Jde o dochované rybníky původní velké rybniční soustavy Mladoboleslavska a Nymbur1ska, která sahala až k Poděbradům. Podobně se dochovaly rybníky i v sousedním povodí Mrliny. Stránka rybníky na Vlkavě vás seznámí se vším důležitým a zajímavým týkajícím se tohoto druhu stojatých vod v povodí kmenového toku. Podrobněji o každém rybníku pojednávají samotné stránky. Též ukazuje přehled stavidel v dolní části toku Vlkavy. O těchto ale blíže též pojednávají samostatné stránky.

Rybníky a stavidla na Vlkavě.

Přehled uvádí rybníky na Vlkavě. V uvedeném přehledu jsou zakreslena také stavidla v dolní části toku Vlkavy, neboť se podobně jako v případě rybníků jedná o hrazení s účelem zadržet vodu nebo zvýšit její hladinu. S rybníky mimo Vlkavu seznámí detailněji stránky o konkrétních vodních tocích v povodí.

Na úvod je nutné uvést účely plněné rybníky obecně v tomto povodí:

  • Všechny mají především retenční účel (zmírnit vysoké průtoky a zadržet vodu pro případ sucha)
  • Dále mají rybochovný účel
  • Všechny plní funkci obydlí pro vodní živočichy a živočichy žijící blízko vody
  • Též se v jejich oblastech nachází bohatá květena, u některých i vzácná

Rybníky na Vlkavě

Přehled rybníků na Vlkavě:

  • Návesní a Mlýnský rybník
  • Velkoledecký rybník
  • Mlýnský rybník II
  • Mrštín
  • Vlkavský rybník
  • Rybník Zbožíčko

Rybníky jsou přímo průtočné tokem nebo napájené postranním přívodem v podobě roury nebo koryta tzv. přivaděče.

Na toku Vlkavy se nacházejí celkem 6 rybníků. Počítáme-li pojmenované rybníky v obci Ledce (Návesní a Mlýnský), dále Velkoledecký rybník, Mrštín, Vlkavský rybník a rybníček Zbožíčko (nevýznamný, není zakreslen). Přímo průtočné korytem Vlkavy jsou 4 a to rybníky v obci Ledce, Velkoledecký rybník a Mrštín. Ostatní ležící na toku jsou napájen přivaděči. V dolní části toku se rybníky nevyskytují. V úplné dolní části se na ramenu Vlkavy vyskytuje řada tůní, viz Farský potok.

Návesní a Mlýnský rybník I

Rybníky na počátku toku Vlkavy v obci Ledce jsou velmi malé, lze je nazvat rybníčky. Protože se s názvem Mlýnský rybník setkáváme ještě v povodí Jabkenického potoka, nazveme tento jako Mlýnský rybník I. Oba dva mají výměru cca 0.45ha a nacházejí se v nadmořské výšce 253 a 255m n.m. Jde o pramennou část Vlkavy. Mezi nimi se nachází v jižní části ještě další rybníček, ještě menší velikosti. Oficiálně nemá přiřazen žádný název. Ústí do něho ale druhý hlavní pramen Vlkavy. Voda se následně stéká s vodou z prvního pramene v Mlýnském rybníce I.

Velkoledecký rybník

O poznání větší vodní plochou je Velkoledecký rybník, který se nachází několik málo stovek metrů od pramene Vlkavy a od obce Ledce. Výměru má 7.4ha a patří mezi největší rybníky v povodí Vlkavy. Slouží zejména pro chov ryb a jako útočiště nejrůznějších živočichů, včetně ptactva. V severní a východní části u vtoku má bohaté rákosiny.

Mlýnský rybník II

Nachází se na severovýchodě obce Pěčice. Napájí ho přivaděč z Vlkavy, odbočující kousek od ústí Semčického potoka do Vlkavy. Voda z rybníka odtéká korytem do toku Dobrovická stoka. Tímto brzy ústí zpět do Vlkavy pod obcí Pěčice. Rybník má výměru 8.0ha a patří ke středním vodním plochám. V oblasti hraje určitě důležitou roli v rybářství i zadržení vody v krajině. Též působí pozitivně na klima obce a též má roli zdroje vody.

Rybník Mrštín

Mírně protáhlý rybník nacházející se nad obcí Kosořice má výměru 7.6ha a je tedy srovnatelným s výše se nacházejícím Velkoledeckým rybníkem. Patří mezi největší rybníky v povodí. Ve východní až jižní části má též bohaté rákosiny. Slouží k chovu ryb i jako útočiště pro živočichy.

Vlkavský rybník

Největší vodní plocha nejen na Vlkavě, ale i v celém povodí má výměru 17.4ha. Nachází se mezi obcemi Vlkava a Čachovice v okrese Mladá Boleslav. Je významnou vodní plochou a plní funkci zadržení vody v krajině. Samozřejmě slouží četně i k chovu ryb. Vzhledem k tomu, že není přímo průtočný Vlkavou, ale napájí ho pouze pramen zvaný Vlkavský, je zde problém s jakostí vody během léta. Pramen vyvěrá ze svahu nad obcí Vlkava.

Rybník Zbožíčko

Malý rybníček se nachází v centru obce, jde o velmi drobný rybník. Tento je přímo průtočný vlivem náhonu Vlkavy. Náhon je funkční vlivem stavidla na Vlkavě. Rybník se používá k chovu ryb, v nedávné minulosti byl odbahněn a došlo k opravě jeho břehu. Tento je obložen kameny. Též byl rekonstruován odtok rybníka.

⇒ Další podrobnosti o jednotlivých najdete na samotných stránkách o každém rybníku. Informace autor případně doplňuje.

Závěr

Rybníky mají v povodí Vlkavy velký význam. V sušší a teplejší oblasti nižší polohy jihovýchodní části Jizerské tabule zajišťují dostupnou vodu i obydlí pro rostliny i živočichy. Rybníky zlepšují v bezprostředním okolí hladinu podzemní vody. Využívají se četně k chovu ryb. Pokračují pak v sousedním povodí (Mrlina) na Rožďalovicku a Dymokursku. Jde o pozůstatky velké rybniční soustavy, která se dříve táhla z Mladoboleslavska až po Poděbrady. Zde se nacházela největší rybniční plocha u nás, v minulosti vysušený rybník Blato poblíž obce Pátek u Poděbrad.

Rybníky v povodí Vlkavy jsou spíše drobnější a nacházející se na potocích, přítocích Vlkavy. V letním období se zejména při déletrvajícím horkém počasí potýkají se zhoršenou jakostí vody. rozvíjejí se v nich sinice, které odebírají z vody kyslík. To komplikuje rybí hospodářství, na rybníky se musejí instalovat čeřidla, která kyslík stále doplňují (zejména Vlkavský rybník). To v případech, kdy není dostatečný průtok rybníkem. problém nastává u rybníků bez přímého průtoku vodním tokem nebo u rybníků, které se nacházejí na malých tocích, které v létě i vysychají.

O dalších rybnících je pojednáno na konkrétní stránce dílčího povodí (přítoku) v rámci oblasti povodí Vlkavy.


Co když je něco v nepořádku?

Co mám dělat, když zaznamenám problém v rybníku a jeho okolí? Určitě co nejdříve toto nahlásit správci a to podniku Povodí Labe. Napsat můžete i mě pomocí formuláře, já na patřičné místo nahlášení předám. Též můžete kontaktovat správce revíru v rámci ČRS. Nezkazíte nic, pokud nahlásíte problém úřadu obce, v jejímž katastru se rybník nachází. Návod kam a kdy hlásit problémy s kontakty najdete na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.

Co znamená problém v rybníku či jeho okolí? Nejčastějším problémem v rybníku je úhyn většího množství ryb v aktuálním čase případně úhyn jiných živočichů. V takovém případě nutno jednat rychle, aby se zjistila příčina úhynu. Problémem je už spatření látky, která je s vodou a přírodou neslučitelná a musí být okamžitě zajištěna její rychlá a účelná likvidace. Určitě je problémem i obecný nepořádek ve vodě rybníka nebo v okolní přírodě. Významným problémem může být poškození vypouštěcího zařízení rybníka nebo podobného prvku. Únik vody by mohl znamenat velký problém. Problém může být způsoben vandalismem lidí nebo i samovolně či v důsledku extrému počasí či hydrologického extrému.