O autorovi

Autor tohoto webu se věnuje intenzivně oborům meteorologie, hydrologie a klimatologie. Zájem má též o přírodu a ekologii. Obory meteorologie a hydrologie, které jsou vzájemně velmi provázané, lze shrnout do mezi oboru hydrometeorologie. Z hlediska tohoto se autor stránky a pozorovatel/zájemce o povodí Vlkavy zabývá vlivem počasí a průběhem klimatu, tedy povětrnostních  a klimatických podmínek na hydrologický režim. Tento vliv v podobě průběhu hydrologické situace sleduje v praxi na tomto malém povodí toku Vlkavy.

Autor se zabývá výše uvedenými obory i z pohledu globálního, tedy z hlediska území celé ČR nebo i zahraničí. Informační servis o počasí, hydrologii, klimatu a podobných poskytuje na webové stránce www.pocasimeteoaktuality.cz a to v rámci projektu Meteo Aktuality.

Naplňuje mě sledování přírodních jevů, zejména meteorologických, hydrologických a klimatu včetně jeho změn. Od vody rád pohlédnu vzhůru a to na oblohu a oblaky na ní. Nabízí nám vždy neokoukatelné pohledy a někdy fascinující scenerie. Velmi mě baví vazba průběhu počasí, vývoje klimatu a hydrologické odezvy. Též pozoruji další vlivy počasí a klimatu, zejména na vývoj vegetace (fenologie).

Činnost autora v povodí Vlkavy

Navštěvuje četně dolní část povodí Vlkavy, kde provádí pozorování a měření. V rámci svých možností se intenzivně snaží udržovat vodní tok, jeho objekty a okolí v dobrém stavu. Zejména tak, aby objekty dobře sloužily svému účelu. Dále, aby byla zajištěna ekologie vodního toku a okolní přírody. A tedy i co nejlepší jakost vody ve vodním toku Vlkavy. Autor sleduje vodní stav, hodnotí jakost vody co do průhlednosti a měří teplotu vody. Veškeré údaje zaznamenává a vyhodnocuje, následně případně srovnává.

Pravidelně provádí zejména:

  • Návštěvy vodních objektů (stavidla, rybníky)
  • Měření vodního stavu na vybraných místech
  • Hodnocení jakosti vody na shodných místech
  • Měření teploty vody na vybraném místě
  • Cílené kontroly toku a sběr odpadků z koryta a jeho okolí
  • Občasné výjezdy do střední a ojediněle horní části povodí, kontrola stavu a novinek

Autor apeluje na ostatní, aby se chovali k vodnímu toku a k vodě v něm se vyskytující tak, aby nedocházelo k negativním vlivům. A to vlivům na faunu a flóru vyskytující se v toku nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Ale koneckonců ani na samotné lidi, jako obyvatele obcí nebo návštěvníky přírody, kterých se voda též týká. Každý den jí potřebují a stýkají se s ní v četných podobách. A potřebují jí čistou, kvalitní. Berou jako samozřejmost, že je čistá. Přesto se mnozí chovají tak, aby čistá nebyla.

Rád vás přivítám na této stránce, prostřednictvím níž vám chci sdělit veškeré své znalosti a hlavně také zkušenosti, které mám o povodí Vlkavy. Také zjištěné a naměřené údaje, novinky a zajímavosti. Povodí navštěvuji soustavně od mala, takže ho poměrně dobře znám. Informace prezentuji a tím s vámi komunikuji již od roku 2019. A to prostřednictvím stránky Řeka Vlkava na Facebooku.

Specifikace činnosti

Návštěvy vodních objektů a toku v dolní části povodí Vlkavy provádí autor podle svých časových možností více méně pravidelně. Na místech zkontroluje, zda je vše v pořádku. Tím je myšleno, zda není vodní dílo poškozeno, zda se nenachází v toku a okolí odpad či nebezpečná látka. Dále zda je stavidlo dobře průtočné, pokud je na něm zachycen přírodní materiál, tak přepad/y vyčistí. Další závady odstraní nebo nahlásí správci toku.

Pod měřením vodního stavu si představte jeho odečet pomocí instalovaných měřidel. Ta jsou na vybraných místech (Vlkava a Farský potok). Autor by byl nerad, kdyby někdo s měřidly manipuloval, odstranil je nebo poškodil. Pokud je někdo spatří, bude mít zájem na nich sledovat vodní stav, není to samozřejmě vůbec problém. Jen je třeba s nimi nic nedělat. Bohužel tu s námi jsou ti, kteří by se rádi zachovali opačně, proto autor místa měření přesněji nespecifikuje. Na těchto místech hodnotí též jakost vody a v dolní části měří i teplotu vody a to jednou týdně.

Cílené kontroly jsou ty nad rámec běžných, kdy autor navštíví i hůře přístupná místa na toku. Pokud zjistí výskyt odpadu, odstraní ho a následně poté odveze do nejbližších kontejnerů. V případě objemného odpadu ho nahlásí obci, v jejímž katastru se tento nachází nebo správci toku. Autor má vytipovaná místa, kde se v toku odpad hromadí četně. Tato navštěvuje v posledních letech průběžně a věřte, že vždy se hromada odpadu z toku vybere. Pokud kdykoli uvidíte odpad v toku nebo jeho blízkosti, prosím, zajistěte aby se dostal tam, kam skutečně patří.

Autor se zajímá i o stav povodí mimo dolní část. Občasně vyjíždí do střední či horní části povodí zkontrolovat hydrologický stav, jakost vody zejména ve stojatých vodách a podobně.

Podrobnosti vztahu autora k povodí

U Vlkavy jsem prakticky vyrostl. Vodní tok, v něm proudící voda, to mě od mala přitahovalo. K pouštění si „lodiček“, stavění vodních děl a podobně. Bádání po tom, odkud tok teče, tam případně dále teče a jak, přes co všechno teče, jak vypadá, co je tam zajímavého. Takto jsem poznal dolní část povodí Vlkavy během chvíle. Mít svojí hráz na vodním toku byl splněný sen a toto mě dodnes vlastně neopustilo. Dnes ovšem sleduji vodní tok a dění kolem něj především z trochu jiného úhlu. Sleduji hydrologický vývoj na základě vývoje meteorologického a vývoje klimatu v daném roce. Mám vodu, vodní toky a přírodu rád. To vyjadřuji zájmem o jejich čistotu a dobrý stav, prosím o to i ostatní. Bez kvalitní vody nebudeme mít kvalitní život, případně ještě hůře! Protože jsem u Vlkavy od mala, mám k tomuto vodnímu toku velmi kladný vztah. Ano, mohu říci, že jí miluji. 🙂