Stavidla Kostomlaty

Stavidla Kostomlaty existují tři jednoho typu, proto jejich popis na jedné stránce a v základu mají tato stavidla hodnoty shodné. První stavidlo se nachází na počátku Kostomlat nad Labem u železničního viaduktu a přilehlé louky poblíž V Glančici. Další mírně odlišné je v centru obce, několik se ale nepoužívá a do informací zde nebude nijak zahrnuto. Druhé tohoto typu se vyskytuje pod obcí, kousek od mostku silnice II/331 a kousek nad místní hájovnou u lužního lesa. A třetí tohoto typu se nachází v lužním lese na umělé strouze Vlkavy kousek před jejím ústím do Labe.

Označena jsou a údaje o nich platí v dalším textu vždy následně: Kostomlaty 1, Kostomlaty 2 a Luh – viz fotografie na přehledu níže.

Stavidla Kostomlaty velká - ilustrace prvků a fotografie.

Základní údaje

  • Výška pole/vzdutí: 117cm
  • Šířka pole: 240cm
  • Počet polí: 3
  • Nadmořská výška: 183m, 181m a 178m
  • Říční kilometr: 2.99, 1.58 a 0.23
  • Účel: Vzdutí hladiny vody – pro snazší odběr a vytvoření větší hloubky pro živočichy + zadržení vody v krajině. V případě stavidla luh primárně zajištění vodnosti ramene Farský potok
  • Provoz: Zahrazeno v teplé části roku (Kostomlaty 1 a 2). Trvale zahrazeno (Luh) – manipulace až při extrémních průtocích, dále při haváriích a nutném propláchnutí či opravách

Charakteristika

Rozdíly mezi těmito třemi stavidly stejného typu odlišuje tato kapitola. Obecné údaje platí až na výjimky stejné (technické parametry). Přesná situace a účely stavidel či jejich provoz se mírně liší. Stavidla byla postavena v souvislosti s úpravou koryta dolní Vlkavy a s regulací toku. Snaha o zadržení vody v krajině je stále větší s častějším projevem jednoho z důsledků změny klimatu – sucha. Právě ve středním Polabí je sucho velký problém a v létě je vytvoření větší hloubky vody v části toku velmi potřebné. Jako ostatní stavidla mají i tato svůj manipulační řád a tedy základní provoz.

Stavidlo Kostomlaty 1

Na fotografii v přehledu první shora ještě před rekonstrukcí. K té došlo na jaře roku 2021. Několik let bylo prostřední hradící pole vyříznuto vlivem obavy místních ze zatopení jejich sklepů a obecně pozemků. Jednoznačně jde ale o poškození stavidla, tedy cizí věci (ve správě má s. p. Povodí Labe) a o omezení plnění jeho účelů. Účelem je právě vzdutí hladiny vody nad stavidlem na úroveň, pro kterou bylo stavidlo vybudováno.

Jde o shodný účel jako u ostatních stavidel tohoto typu kolem Kostomlat zvýšení hladiny o 117cm oproti běžnému stavu při vypuštěném stavidlu. Tento stav nebyl do doby rekonstrukce vlivem poškození stavidla dosahován. Hlubší voda je ku prospěchu i živočichům, dochází zde též k zadržení většího množství vody v krajině pomocí koryto toku. Mezi účely patří i snazší odběr vody, čehož využívají i majitelé přilehlých pozemků. Stavidlo se zahrazuje v teplé části roku, což znamená cca od dubna do října a to v závislosti na intenzitě průtoku a tedy hladině v toku.

Stavidlo Kostomlaty 2

Na fotografii uprostřed se nachází pod obcí Kostomlaty nad Labem, kousek od mostku silnice II/331 kam se projevuje vzdutí hladiny jím způsobené. Po vylomení hradícího pole došlo v roce 2020 k opravě a celkové mírné rekonstrukci. Účelem je vzdutí hladiny vody zejména pro snazší odběr (zemědělství) a také pro zajištění větší hloubky pro živočichy či obecně zadržení více vody v krajině. Pod stavidlem se nachází mostek, přes nějž prochází polní cesta napojující se na hlavní komunikaci u obce. Zahrazeno zůstává v teplé části roku stejně jako výše uvedené stavidlo.

Stavidlo Luh

Nachází se v lužním lese na uměle vybudované strouze (dle názvosloví dnes Vlkava). Oproti výše uvedeným je jeho hlavním účelem vzdutí hladiny vody pro zajištění průtoku v odbočném korytu zvaném Farský potok, které napájí tůně v přírodní rezervaci. Parametry má shodné jako u výše uvedených stavidel. Na fotografii v přehledu jde o spodní fotku. Stavidlo fotka zachycuje v podzimním období bez přelivu vody do strouhy. Označuje se obecně za problematický stavidlový jez. A to z důvodu, že při dosažení hladiny přelivu utíká vod strouhou do Labe. Místo, aby tato voda protékala tůněmi Farským potokem a zajišťovala tedy dostatečnou hloubku a hlavně průtočnost pro živočichy, hlavně ryby.  Dřevěná hradící pole vykázala v letech 2020 až 2022 větší prohnilost a docházelo k většímu úniku vody do strouhy. Konečně došlo na konci roku 2022 k rekonstrukci tohoto stavidlo

Stavidlo zůstává trvale zahrazeno, vyhrazuje se jen při extrémních průtocích, dále v případě ekologické havárie (odvod kontaminované vody mimo tůně) a velmi přechodně při potřebě strouhu propláchnout. K tomu se pokud možno využívá povodní nebo vypouštění rybníků v povodí. Přeliv stavidla i otevřené stavidlo při povodni vidíte na následných fotografiích.

Rekonstrukce stavidla na podzim 2022

Majitel a správce stavidla Povodí Labe, s. p. provedl déle plánovanou rekonstrukci hradících polí stavidla. Stav dřevěných výplní vykazoval znaky větší prohnilosti, proto byla výměna polí již nutná. Pro výměnu polí musela být v koncové části strouha Vlkavy vypuštěna a v souvislosti s touto opravou došlo i k úpravě okolí. Vzhledem k trvalému zahrazení stavidla a navíc nemožností jeho dostatečného propláchnutí v letech 2015 až do doby rekonstrukce v důsledku suchých let s nedostatečným průtokem vody došlo k četnému zanesení koryta. Bahnité sedimenty již zaujímaly velkou část koryta.

Na konci října 2022 správce provedl kompletní výměnu hradících polí a odbahnění koryta strouhy v blízkosti stavidla. Pro zamezení vypuštění Farského potoka a jím protékaných tůní v lužním lese došlo k zahrazení strouhy kousek od odbočky Farského potoka. Tím bylo možné konec strouhy po stavidlo zbavit vody a to na dobu přibližně 14 dnů. Společně s opravou hrazení stavidla došlo k vyhrabání bahna ze dna koryta toku a částečně z břehů nahoru.

Tím došlo ke zvýšení zejména pravého břehu koryta, díky čemuž ani při vyšších vodních stavech nedojde k rozlivům vody a k vymílání břehů a obložení kolem stavidla. Došlo ke zkapacitnění koryta do původní podoby, utěsnění stavidla a od listopadu 2022 opět může toto plně zajišťovat svoji funkci popsanou v kapitole výše. Bez rizika případného protržení dřevěných polí, což by už mohlo po působení povětrnostních podmínek během zimy a neustálého působení vody hrozit například při větším náporu vody. A to i v blízké budoucnosti. Podrobně o akci rekonstrukce stavidla Luh najdete v článku Průběh opravy stavidla na strouze Vlkavy.

Fotografie

Stavidla Kostomlaty. Přeliv přes koncové stavidlo na strouze.

Přeliv stavidla v lužním lese ukazuje dostatečný přítok vody Vlkavou

Stavidla Kostomlaty. Vyhrazené prostřední hradící pole koncového stavidla na strouze při povodni.

Vyhrazené stavidlo v lužním lese často neuvidíte, jen při velké povodni, kdy je i přes vyhrazení zajištěna dostatečná hladina a vodnost odbočujícího ramene

Odstraněná hradící pole na začátku rekonstrukce

Odbahňování koryta nad stavidlem, vpravo v pozadí provizorní hráz

Nová hradící pole stavidla

Napuštěné stavidlo po dokončení všech prací

Společné znaky

Každé toto stavidlo má umístění v betonové ploše. Na přístupové lávce se z jedné strany nachází malé zábradlí a z druhé strany schody. Každé se ovládá z lávky ve strojovně zakryté plechovými kryty s klapkami na posuvné řetězy. Klapky se při zahrazení daného pole stavidla uzavírají proto, aby se do strojovny nedostávala vlhkost či přímo voda. Řetězy a ozubená kola musejí být samozřejmě pro správnou funkčnost namazána. U stavidel (nad i pod nimi) je koryto toku a břeh vyplněno dlažbou. Pod stavidly je betonový pás, kam dosedají hradící pole. Pod přelivem polí je vývar v podobě vybetonované prohlubně, která volně přechází do přírodního koryta vodního toku. Vývary vykazují samozřejmě určitý stupeň zanesení, často v nich roste i vodní květena.

Čtvrté obdobné stavidlo se nachází v betonovém korytu v centru obce Kostomlaty nad Labem. V posledních letech se nepoužívá a neudržuje, v minulosti totiž došlo ke sporům s místními obyvateli a majiteli pozemků. Majitelem a tedy správcem stavidla je obec Kostomlaty nad Labem. Pravděpodobně se tedy s jeho provozem již nepočítá, neboť jeho zahrazení vyvolávalo u místních obyvatelů nevoli. Při jeho zahrazení docházelo také k zanášení koryta toku bahnitými sedimenty a tyto by bylo nutné odstranit. Plnilo funkci vzdutí hladiny toku v obci, pravděpodobně hlavně pro snazší odběr vody na přilehlé zahrady. Jinak toto stavidlo ovšem nemá žádný jiný účel a při zahrazení jen zpomaluje odtok vody korytem a dochází tak k četnějšími zanášení koryta toku. Stavidlo má dvě přelivná pole šířky 310cm a výšky 60cm. Stavidlová pole jsou chatrná, údaje platí v současné době (měřeno a foceno v roce 2019). Obrázek níže ukazuje situaci tohoto stavidla:

Stavidla Kostomlaty. Nepoužívané staré stavidlo v centru Kostomlat.

Stavidlo v centru obce Kostomlaty nad Labem, které se již několik let nezahrazuje

Závěr

Povodí Labe kolem stavidel pravidelně v teplé části roku seká porost. Jednou za čas odstraňuje naplavenou hlínu a vegetaci ze spár kamenného obložení koryta. A též občasně čistí tlakovou myčkou a následně obnovuje zelený nátěr kovových a plechových částí stavidel.

Současně se tedy provozují tři stavidla shodného typu od Kostomlat až po ústí Vlkavy do Labe. Jde o stavidla Kostomlaty 1 (ř. km 2.99, nadm. v. 183m), Kostomlaty 2 (ř. km 1.58, nadm. v. 181m) a Luh v lužním lese na strouze (ř. km 0.23, nadm. v. 178m). Účelem je vzdutí hladiny vody z různých důvodů. Většinou pro snazší odběr vody či zadržení vody v krajině a pro živočichy. U posledního v luhu jde hlavně o zajištění vodnosti odbočného ramene. Toto je trvale zahrazeno, ostatní v období cca duben až říjen. O provozovaná stavidla a jejich okolí se správce toku pravidelně stará. Dle potřeby provádí i rekonstrukce.

Vlastníkem a tedy správcem používaných stavidel (na náčrtu 1-3) je Povodí Labe, s. p. a manipulace stavidel podle platného manipulačního řádu provádí pověřená osoba z obce Kostomlaty nad Labem, p. Zinek. Vlastníkem a správcem nepoužívaného stavidla v obci je obec Kostomlaty nad Labem.

Co mám dělat, když zaznamenám poškození stavidla? Určitě co nejdříve toto nahlásit správci a to podniku Povodí Labe. Napsat můžete i mě pomocí formuláře, já na patřičné místo nahlášení předám. Pokud jde o významné poškození či o důležité stavidlo (v tomto případě koncové v luhu), oznamujte toto bezodkladně. Nezkazíte nic, pokud nahlásíte problém úřadu obce Kostomlaty nad Labem, v jejímž katastru se stavidlo nachází. Návod kam a kdy hlásit problémy s kontakty najdete na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.