Čištění Vlkavy

Autor pravidelně provádí čištění Vlkavy v dolní části a jejího ramene Farského potoka. Zde se akumuluje největší množství odpadu, které přitéká vodním tokem. Čištění je nutné provádět opakovaně, neboť odpadky se bohužel stále hromadí. Dostávají se do vodního toku různými způsoby. Bohužel často jde o nezodpovědné chování lidí, vlivem něhož se do vodního toku odpadky dostávají. Samozřejmě se odpadky do toku mohou dostat případně i vlivem povětrnostních vlivů i z míst, která jsou pro jejich akumulaci určena. Pokud by ovšem odpad do Vlkavy nebyl přímo vhazován lidmi nebo se do ní nedostával z blízkého okolí toku po zanechání lidmi, tak by ho v toku bylo podstatně méně.

Další informace o ekologii obecně a o ekologických problémech v povodí Vlkavy se dočtete na stránce Ekologie.

Slovo úvodem

Kolem stavidel v dolní části toku a na dalších místech při každé návštěvě udělám při zjištění výskytu odpadu pořádek. Na začátku jara jsem vždy provedl sběr odpadků i z většího okolí. V tomto období je nejlepší provádět úkli, než naroste bylinné patro vegetace a případný odpad přestane být viditelný. Od roku 2018 každé jaro procházím i hůře přístupná místa, při kontrole jsem zjistil, že výskyt odpadu v dolní Vlkavě a též v Mydlovarském luhu ve Farském potoce je skutečně četný. V letech 2018 a 2019 jsem využil nízkého stavu a dostal se do míst, kam se běžně suchou nohou dostat nelze. Vybral jsem z koryt velké množství nepořádku. Po létě provádím dalším kontroly a následuje případné další čištění, tj. sběr a odvoz odpadu. V tomto období alespoň z dostupných míst. Pravidelně navštěvovaná místa uklidím vždy, když tam nějaký odpad najdu. Kdyby toto udělal každý a každý si dal pozor, aby nenechal odpad v přírodě či ho dokonce neházel do toku, tak by tato práce odpadla nebo by jí bylo podstatně méně.

Úklidová akce 2022

Dne 17.9.2022 se v dolní části toku Vlkavy uskutečnila úklidová akce. Akci pořádala paní Marta Martinová. Dobrovolní účastníci sebrali z relativně malé oblasti lužního lesa a okolí místní hájovny 5 pytlů odpadků. Odpad se odvezl. Během podzimu dojde k do sběru odpadků ve zbývající části úseku dolní Vlkav na Kostomlatsku a to z míst s četným výskytem odpadků. Úklidová akce se zopakuje příští rok.

Čištění 2021

Podrobný souhrn čištění a informace o sběru odpadků v roce 2021 píše autor v článku: Čištění 2021: Opět hromady odpadků. Totéž, co v minulých letech zopakoval autor i v roce 2021. V kritických místech, kde se odpad vyskytuje nebo hromadí v toku, ho bylo opět nalezeno mnoho. To dokazuje, že i přes snahu co nejvíce odpadu z toku vybrat, se stále objevuje nový. Samozřejmě nelze najít a vybrat zcela vše a to zdaleka ne. Existuje mnoho nepřístupných míst, kde odpad přetrvává. Vysokým průtokem se následně uvolní a doputuje do jiných míst. Ale autor má mnoho zkušeností, že se do toku dostává i zcela nový odpad. U stavidel zejména v katastru Kostomlat nad Labem se tvoří nepořádek stále. A jinak tomu nebylo ani letos. Po kompletním úklidu odpadků na jaře 2021 se po několika dnech objevilo mnoho odpadků u stavidla pod obcí. Na konci léta učinil autor opětovný úklid tohoto místa, odpad umístil do velkého černého pytle. Ten se nachází přímo na místě a slouží k odkládání případných dalších odpadků. Bylo by vhodné, aby návštěvníci místa případný odpad místo zanechání volně tento hodili do tohoto pytle.

Když kompletně uklidíte nějaké místo a za tři dny tam najdete totéž nebo ještě více odpadu, tak to není zrovna motivující a ani veselé. Ale někdo ten odpad z té přírody a z vody odstraňovat musí, má to smysl a je to jediná cesta k tomu, aby nám veškerá místa včetně vodních toků nepřipomínala skládku.

Čištění Vlkavy. Velký problém rozbitých láhví na dlažbě u stavidel.

Obr. 1 Rozbité skleněné láhve na dlažbě u stavidel jsou velkým problémem

Když někdo skleněné láhve zanechá u vody či obecně v přírodě, není to sice v pořádku, ale rozhodně je to lepší než když je o něco rozbije.

Čištění 2020

Velké čištění autor uskutečnil na počátku jara 2020. Nezvyklá až zvláštní situace panovala v obcích a hlavně městech. Přišla pandemie covidu a samá omezení. Do přírody se chodilo četněji než kdy jindy. Proč nevyužít ten čas, kdy se téměř vše zastavilo a zavřelo a v přírodě se mohl člověk volně pohybovat? To právě autor učinil a podnikl velký úklid celé dolní Vlkavy a Farského potoka či okolí. Několik dní projížděl alespoň částečně přístupná místa a vybíral z toku a jeho okolí četné odpadky. Využil také stále ještě nízkého stavu vody a dostal se do míst, která jsou běžně zatopena nebo alespoň mírně zamokřena s hlubokými nánosy bahna. A tedy suchou nohou nepřístupná. Vstupovat do vodního toku v letním období při vyšší teplotě vodě možné sice je. Nicméně právě kvůli některým velmi neohleduplným lidem to je nebezpečné. Zejména na některých místech. Ve vodním toku je ukryto mnoho skel, převážně od záměrně rozbitých sklenic – viz výše.

Obr. 2 Plastové láhve, další výrobky z plastů včetně silničního patníku nebo také skleněné láhve. V pozadí suché odbočné koryto Farského potoka na počátku toku při nízké hladině vody (jaro 2020)

Čištění 2021. Odpadky zachycené na okraji koryta Farského potoka.

Obr. 3 Láhve, polystyreny a další drobný odpad ve velmi četné koncentraci ke konci Farského potoka – poměrně katastrofální zjištění, stav už je ale naštěstí minulostí (jaro 2020)

Čištění 2021. Odpadky vytažené z Farského potoka u Šnepova.

Obr. 4 Vysbíraný odpad na jednom z míst s jeho četným hromaděním na Farském potoce u Šnepova. Autor následně odpad naloží a dopraví do nádob na tříděný odpad

V roce 2020 jsem vytáhl z okraje lužního lesa u Šnepova objemný odpad, včetně mísy od WC. O odvoz odpadu se postarala obec Ostrá, za což jí děkuji. Též jsem zajistil z vody pytle s těžkým odpadem v Kostomlatech nad Labem u železničního viaduktu a u mostku silnice II/331. V tomto případě děkuji obci Kostomlaty nad Labem, odvoz byl zajištěn, o jedno z pytlů jsem obec informoval. Z lužního lesa jsem zbývající odpad odvážel po částech průběžně, totéž platí o odpadu vytažené z koryta Vlkavy. Kromě odpadu od koncového stavidla Vlkavy a blízkého okolí, kde se o odvoz postaralo Povodí Labe, zdymadlo Hradištko. Za spolupráci i tomuto pracovišti děkuji.

Předchozí čištění

V předchozích letech autor zajišťoval úklid zejména kolem stavidel a případně na dalších běžně přístupných místech, zejména na počátku jara. Odpadky v toku a okolí, na které narazil, shromáždil a následně průběžně odvezl do kontejnerů. V roce 2019 provedl první detailnější čištění i méně přístupných míst, odkud při této první návštěvě vyndal opravdu mnoho odpadu. Prvotním cílem je určitě vyndat odpad z vody, tedy z koryta toku nebo z tůní. Dále odpad poházený v přírodě a to zejména v křovinách shromáždit na jednom místě a zajistil proti rozfoukání. Vzhledem k velkému množství odpadu autor odvážel tento odpad do tříděného odpadu postupně na podzim a ještě na jaře roku následujícího.

Máte na mě ohledně čištění Vlkavy nějaký dotaz? Chcete mi něco nahlásit? Budu velmi rád a rád vám odpovím. Napište na email info@pocasimeteoaktuality.cz nebo využijte kontaktní formuláře na stránce Kontakt.