Vlkava

Vlkava je kmenovým tokem drobného povodí ve středním Polabí. Jde o říčku nazývanou též potokem a to zejména vlivem různých názvů jejích ramen, tedy odbočujících koryt a náhonů. O těch se dozvíte vše podstatné na samostatných stránkách – jde o Hronětický náhon a Farský potok. Též v povodí vzniká samostatný tok Mlynařice. Název Vlkava byl složen zřejmě ze slova „vlk“ jako vlčí, tok byl nazýván vlčí řekou. A přípony -ava, v překladu voda. Německy byl tok nazván, jak můžeme vyčíst ze starých mapových podkladů z 19. století, jako „Wlkawa Bach“, v překladu potok Wlkava. Stejně tak na mapě uvidíme, že před úpravou Vlkavy neexistovala umělá spojka (mapa). A jediným korytem (zvaným Vlkava) bylo koryto tekoucí tůněmi rezervací (dnes Farský potok).

Na této stránce se dozvíte detailní informace o tomto toku. Zejména o jeho trase od pramene až po ústí a základních údajích či též zajímavostech z okolí.

Základní údaje

  • Pramen: Ledce, okr. Mladá Boleslav (255m)
  • Ústí: Kostomlaty nad Labem, okr. Nymburk (178m)
  • Spád toku: 77m
  • Protéká obcemi: Ledce – Pěčice – Kosořice – Voděrady – Luštěnice – Čachovice – Všejany – Straky – Zbožíčko – Kostomlaty nad Labem
  • Délka toku: 35.6km
  • Průměrný průtok v ústí: 0.61m3/s-1
  • Přítoky: 17*
  • Rybníky: 4
  • Ramena: 3**

*Přítoky kromě zanedbatelných, jde převážně o toky s přiřazenými názvy.

**Přímo odbočující ramena z koryta toku

Trasa toku

Kilometráž vodních toků se počítá od ústí toku, tedy od jejich zániku. Toho se budeme držet i při výkladu o povodí Vlkavy. Proto i při popisu trasy toku půjdou kilometry při sestupu od pramene k ústí též sestupně. Na níže uvedeném náčrtu jdeme od nultého kilometru, tedy od ústí toku.

Vlkava - trasa toku.

Pramen

→ km 35.6 ⇓

Nachází se v katastru obce Ledce na Mladoboleslavsku a oficiálně jde o pramen/y v obci, svedený/é do rour. Jde zejména o přítok Návesního rybníka v obci. Voda dále přepadá do Mlýnského rybníka, který se nachází vedle. Za oficiální začátek toku se považuje výtok z Mlýnského rybníka v Ledcích. Další prameniště najdeme kousek nad obcí Ledce, v zalesněném vrchu ležícím oproti obci o asi 15-20m výše. Odtud prosakuje voda směrem na západ a tvoří druhou zdrojnici Vlkavy, která ústí do hlavní zdrojnice kousek za obcí. Tato vodoteč je dnes pravděpodobně ale převážně suchá. Hlavní průsak z rybníků nad obcí se odehrává pravděpodobně směrem na jih až jihozápad, tedy do obce.

Vlkava, Návesní rybník v obci Ledce.

Návesní rybník v obci Ledce, pohled na stavidlo, naproti přítok

Horní tok

Za horní část toku lze považovat tok od pramene v obci. Ten teče po výtoku z Mlýnského rybníka západním směrem mezi poli či loukami. Jedná se o typický vodní tok kousek od pramene, kdy tento nepřijal ještě žádný přítok. Pouze druhý pramen, viz výše, který považujeme za zdrojnici toku. V této části ústí do Vlkavy 80% přítoků.

 km 34.6

Tok se za Velkoledeckým rybníkem ubírá směrem k západu a stékají do něho různé prameny,
které mohou být v letním období či v případě výraznějšího sucha bez vodnosti nebo může jít i
o zcela suchá koryta. Prvním významnějším přítokem, který do Vlkavy ústí zleva cca v km 34.2,
je Ledecký potok, který pramení na úplném jižním okraji obce Ledce, zcela na opačné straně
než Vlkava (viz část jeho popisu) a jde o jeden z nejvýznamnějších přítoků Vlkavy v horní části
jejího povodí. Ústí do Vlkavy společně s drobnými prameny, nedaleko pod rybníkem. Dalším
přítokem je Žerčický potok, který ústí do Vlkavy pro změnu zprava zhruba v km 33.5 a to
nedaleko od ústí Ledeckého potoka, kousek pod obcí Žerčice. Zleva zhruba v km 32.5 ústí do
Vlkavy Svatojiřský potok protékající místními lesy, které se rozprostírají mezi obcemi
Jabkenice, Seletice a Ledce.

Zprava o kousek dále, cca v km 31.9 ústí do Vlkavy Semčický potok jako drobný vodní tok a to nedaleko od obce Semčice, zleva pak ihned cca v km 31.5 Ovčárenský potok, patřící k významným přítokům Vlkavy. Většina přítoků Vlkavy se nachází v horní části jejího toku, které tedy její vodnost postupně posilují. Poté Vlkava protéká obcí Pěčice. Za obcí do ní ústí zprava Dobrovická stoka, která protéká areálem cukrovaru TTD v Dobrovici a jde o drobný přítok. Vlkava též napájí Mlýnský rybník v obci Pěčice a voda z ní je tak částečně převáděna do Dobrovické stoky, jíž ihned ústí zpět do Vlkavy.

km 30.3

Za obcí Pěčice do toku ústí bezejmenný tok. Poté je na Vlkavě vybudován rybník Mrštín a
to před obcí Kosořice, kterou tok následně protéká. Za obcí Kosořice do Vlkavy ústí malý pramen, v němž se nachází též část vody z Jabkenického potoka. Dochází zde k převodu vody, kdy je z toku napájen Kosořický rybník na jižním okraji obce Kosořice a voda je z něho odváděna strouhou do Vlkavy. Poté teče Vlkava v polích, kolem obce Voděrady, MB, kde teče pod železniční tratí č. 071 (Nymburk – Čachovice – Mladá Boleslav), za viaduktem přibírá zprava svůj další významnější přítok a to říčku Dobrovku. Od tohoto místa se tok stáří k jihu a zde můžeme hovořit též o tom, že vodní tok přechází do své střední části.


Střední tok

Zhruba od soutoku Vlkavy s Dobrovkou můžeme hovořit o střední části toku. Do Vlkavy ústí další přítoky a již do ní vústí drtivá většina ze všech jejích přítoků. Vodní tok je zde viditelně posílen o vody přítoků a je možné ho nazvat větším potokem.

km 25.5

Vlkava se pod obcí Voděrady stáčí, jak bylo již uvedeno, k jihu a to před Pravým Lánským kopcem (221m), který zamezuje jejímu pokračování k západu. Tok teče volným klesáním do Polabské nížiny. V oblasti do Vlkavy ústí malé místní prameny, které počínají většinou v polích, jedná se často o strouhy, které při sušším počasím nejsou zaplněny vodou, anebo jimi voda alespoň neproudí a tyto mají podobu
mokřadů. Vlkava teče kolem obce Luštěnice, pod níž u obce Újezd a Újezdec, resp. mezi nimi, přibírá zleva Jabkenický potok a to asi v km 22.2. Tento je jejím významným přítokem a protéká známou Jabkenickou oborou, což je chráněné lesní území, v němž se vedle divoké zvěře nachází kaskáda rybníků na tomto vodním toku. Jde o nejdelší přítok Vlkavy a víc informací nejen o tomto je k dispozici na stránce pojednávající o tomto přítoku Vlkavy.

km 19.1

Vlkava teče dále mírným údolím přímo k jihu, kolem obce Struhy, kde zprava přibírá Stružský potok. Jde o její poslední pravostranný přítok. Poté teče do obce Čachovice, kde podtéká zpět železniční trať č. 071 a napájí Vlkavský rybník, nacházející se mezi obcemi Čachovice a Vlkava, který je nejvýznamnějším rybníkem v jejím povodí. Vlkava teče po východním okraji Čachovic, lze říci spíše kousek za zástavbou obce. Rybník je částečně napájen malým pramenem, zvaným Vlkavský.

Vlkava, Vlkavský rybník.

Vlkavský rybník, pohled od hráze v září 2018 při rozvoji sinic

km 16.7

Pod Vlkavským rybníkem teče Vlkava i nadále k jih a mírně meandruje. Teče v mírné sníženině mezi svahy. Jde o svahy obklopující obce Všejany. Na východě se jedná o kopec Vinice (240m) a na západě či severozápadě o kopec u obce Lipník (237m) a o kopec Kateřina (235m) u obce Boží Dar – Milovice. Vlkava teče tedy v tomto údolí mezi zmíněnými svahy a to obcí Všejany – Vanovice, kde obtéká výše zmíněný kopec, na němž se část Všejan nachází. Řeka pod obcí vtéká na území okresu Nymburk, poté protéká první obcí tohoto okresu, tedy obcí Straky.

km 11.4

V obci Straky se nachází první stavidlo pro regulaci hladiny vody, které je zejména v letním období uzavíráno pro účel vzdutí vodní hladiny toku. Toto pomáhá vedle využívání pro snazší odběr vody z toku také ke zlepšení vodního stavu toku a to je vhodné mimo jiné pro mnohé živočichy, kteří v toku či v březích jeho koryta žijí. Více o stavidlech dolní části Vlkavy je pojednáno na jiné stránce. Pod obcí Straky můžeme již hovořit o dolní části toku Vlkavy, kdy více než 90% přítoků jejího povodí do toku již vústilo. Zde do Vlkavy ústí pouze slabé prameny, které bývají po větší část roku suché.

Pokračování na další pod stránce.