Stavidla

Stavidla se na vodním toku Vlkavy nacházejí v dolní části a to od obce Straky. Přehled polohy umístění stavidel najdete v přehledu společně s rybníky na stejnojmenné stránce. Stavidla plní společně s rybníky účel zadržení vody v krajině. Konkrétně také zvýšení hladiny vody přímo v korytu vodního toku. Lze říci, že absenci rybníků v dolní části toku jejich funkci částečně nahrazují. Každé stavidlo má svůj manipulační řád, tedy přesně nadefinováno jak na něm mají probíhat manipulace a kdy. V horní části oblasti s výskytem stavidel jsou stavidla nižší. V dolní části se nacházejí mírně vyšší stavidla, zajišťující větší hloubku v oblasti koryta toku nad nimi.

Stavidla jako hrazení toku

Stavidla přehrazují tok a lze je nazvat „mini přehradami“. Po přehrazení takovým stavidlem je utvořena malá nádrž či spíše je vzduta hladina vody ve vodním toku. Tato se ovšem nikam nerozlévá, proto nedochází k umělému zatopení přilehlých oblastí a ke tvorbě nádrže jako takové. Níže najdete obecný přehled stavidel . Na samotných stránkách pak informace o jednotlivých druzích stavidel na Vlkavě.

 1. Stavidlo Straky (ř. km 11.36)
 2. Stavidlo Zbožíčko (ř. km 9.37)
 3. Stavidlo Lány/Hronětice (ř. km 5.22)
 4. Stavidlo Kostomlaty – V Glančici (ř. km 2.99)
 5. Stavidlo Kostomlaty – centrum (ř. km 2.42)
 6. Stavidlo Kostomlaty – pod obcí (ř. km 1.58)
 7. Stavidlo Luh (ř. km 0.227)

Stavidla v Kostomlatech nad Labem a v lužním lese (poslední 4) jsou velkými stavidly se strojovnou ovládání shora. Dále s kovou přístupovou lávkou a kov i plechy mají zelený nátěr. O každém stavidlu najdete informace na konkrétní stránce. Nyní o stavidlech jako hrazení toku obecně.

Funkce stavidel na Vlkavě:

 • Zvýšení hladiny vody pro její snazší odběr (různé účely)
 • Zvýšení hladiny vody pro vodní živočichy
 • Zvýšení hladiny vody pro zajištění vodnosti jiných toků (náhonů)
 • Zvýšení hladiny vody pro zajištění napájení a průtočnosti rybníků

Je nutné si uvědomit, že funkcí stavidel není ochránit území pod nimi před povodňovým průtokem. Ani naopak zadržení vody pro možnost zvýšení průtoku (tzv. nadlepšení) v případě sucha. K tomuto stavidla nepostačují. Částečně tyto funkce plní v horní části rybníky, podobně jako je tomu u horských toků v případě přehrad. Avšak nutno zdůraznit, že zádržná a nadlepšovací funkce jsou zde o poznání omezenější.

Také je nutné si uvědomit, že mnohými úkony nebo činy se dopouští člověk poškození stavidla. Jde o majetek správce a vodní dílo, které má svůj manipulační řád. I proto může jeho obsluhu vykonávat pouze správce prostřednictvím svých pracovníků. A díky jeho dodržování bez zásahů neodpovědných osob může dílo zcela plnit své účely (viz výše).

Stavidla jsou majetkem správce toku, kterým je Povodí Labe, s. p. Poškozením tohoto majetku (jakkoli) se osoba dopouští činu poškození cizí věci. Stavidla plní důležité funkce, prosím, nepoškozujte je, nesnažte se s nimi manipulovat a nepřidělávejte správci zbytečně práci. Manipulovat se stavidly mohou pouze správce toku a jím pověřené osoby. Správcem je konkrétně správce povodí Vlkavy a to závod PLa Jablonec nad Nisou, pracoviště Mladá Boleslav. V jednotlivých částech povodí jsou pověřená další pracoviště povodí a osoby. Též na těchto veřejných místech, prosím, nezanechávejte žádný odpad.

Poškozením stavidla je například i vyříznutí dřevěné výplně hradících polí. K tomu došlo v minulosti na stavidle Kostomlaty 1 (V Glančici) a nedávno na stavidle u Hronětic. Stavidla plní svojí funkci na 100% pouze v případě, že působí vzdutí hladiny vody, které působit mají dle své konstrukce.

Poškozením stavidla je i posprejování nebo poškrábání plechových krytů strojovny stavidla nebo též kamenné zdi, v níž je stavidlo zapuštěno.


Mohlo by vás zajímat

Stavidlo zvyšuje hladinu vody a mě teče voda do sklepa a podobně, je to v pořádku? Stavidlo je určeno ke zvýšení hladiny vody v dané části toku a to do výšky podle konstrukce stavidla. Tato výška musí být dodržena a vzdutí vody je v pořádku. Proti vniknutí vody pod povrchem do sníženin na vašem pozemku nutno mít tyto části zajištěny, například izolace sklepa. V případě navyšování hladiny vody při vyšším průtoku pracovníci pověření správcem toku stavidlo vyhradí. Není možné provádět na stavidle úpravy a narušovat jeho funkčnost. Stavidla se řídí každé svým manipulačním řádem.

Komu patří stavidla? Jde o majetek správce toku, kterým je Povodí Labe, s. p. Ten má ve správě vodní tok Vlkavy a jeho břehy. Jde konkrétně o Závod Jablonec nad Nisou, o vodní tok se stará pracoviště Mladá Boleslav. Proto zanechaný nepořádek ve vodě a okolí a jakékoli poškození stavidla je tedy porušením vodního zákona či poškozením majetku státu.

Co znamená poškození stavidla? Jakákoli neodborná manipulace s částmi stavidla. Přístup ke stavidlům i průchod přes lávky je volný. Avšak je zde možný pouze pobyt a průchod. Nikdo nesmí manipulovat se stavidlem, klást překážky bránící řádnému průtoku vody a podobně. Poškozením je i manipulace či zničení částí stavidla (zejména klapek na strojovně hradících polí). Vedle dalších poškození jde i o posprejování nebo popsání částí stavidla, včetně kamenného obložení celého okolí stavidla i břehu kolem tohoto objektu. V neposlední řadě je to i v posledních letech časté vyřezávání horních dřev hradících polí. Zaznamenán byl i případ vylomení celého pole a ohnutí řetězů sloužících pro manipulaci.

Co mám dělat, když zaznamenám poškození stavidla? Určitě co nejdříve toto nahlásit správci a to podniku Povodí Labe. Napsat můžete i mě pomocí formuláře, já na patřičné místo nahlášení předám. Pokud jde o důležité stavidla a poškození je významné, oznamujte toto bezodkladně. Nezkazíte nic, pokud nahlásíte problém dané obci, kde se nachází stavidlo. Návod kam a kdy hlásit problémy s kontakty najdete na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.