Ekologie

Ekologie je co se týče vody a obecně přírody důležitá. Zejména v dnešní době, kdy máme problémy s likvidací plastů všude na Světě. Veškerý odpad je nutno umísťovat do nádob, které jsou k tomu určeny a ze kterých se odpad dostane tam, kam má. Nikoli nechávat odpad venku, aby se dostal tam, kam nemá. Tedy do volné přírody. Nebo ho zanechávat přímo v přírodě, aby se dostal tam, kam rozhodně nemá. Do chráněných oblastí, kde rostou významné rostliny nebo se vyskytují vzácní živočichové a také do vodních ploch různého druhu. Zavážíme některý odpad do země v místech k tomu určených – skládkách. Takové skládky, byť v menším měřítku, ale nemusíme mít nutně všude. Proto je potřeba z hlediska vody a vodních toků dbát na ekologii. Do vody se také nesmějí dostat látky, které tam nemají co dělat a jsou schopny negativní ovlivnit jakost vody i život v ní.

Ekologie obecně

Velké téma ekologie lze diskutovat skutečně ze všech stran. Zde se zaměřujeme na ekologii odpadů různého druhu. Pro účely této stránky zůstaňme konkrétně u vody a jí blízkému prostředí. Mít základní ekologické návyky a chovat se ekologicky určitě znamená, že po sobě na žádném veřejném místě nezanechám věci, které tam nepatří. A které tam před mojí návštěvou také nebyly. Z každého takového místa se věci dostanou působením povětrnostních vlivů do volné přírody.

Těmito věcmi pro účel informací na této stránce rozumíme hlavně odpadky v podobě použitých obalů. A to obalů různého druhu a dalších věcí, které doma nebo na svém pozemku zajisté vhazujeme do nádob nazývaných koše. Tyto poté vysypáváme do větších nádob zvaných popelnice či kontejnery, z nichž je zajištěn svoz těchto odpadových věcí do míst, která jsou k tomu určena a kde je s odpadem v rámci možností ekologicky naloženo. Proto ani na veřejných místech nenecháme žádné odpadky, vzniklé použitím různých věcí. Tyto odpadky vhodíme do koše nebo z přírody odvezeme do nejbližších nádob na odpadky.

Vedle tuhých odpadků jsou i odpady tekuté, které jsou také součástí těch tuhých (například tekutina v láhvi). Dále rozlišujeme odpadní vody, které vznikají z provozu podniků a domácností. Tekuté odpady jsou ještě větší hrozbou pro vodu, mohou ji značně kontaminovat a způsobit i ekologickou katastrofu v dané oblasti. Odpadní vody je třeba řádně čistit v k tomu určených čistírnách a poté vypouštět vyčištěnou vodu do volné přírody. Většina čistíren má odtok do vodních toků. Bohužel mnohdy čistírny přetékají a v takovém případě vytéká výpustí pro vyčištěnou vodu do vodního toku voda nevyčištěná.

Nejčastějšími důvody jsou nedostatečná kapacita čistírny, včetně přeplnění mimořádnou událostí. Dále porucha čistírny nebo dokonce záměrné vypouštění nevyčištěné vody z čistírny do vodního toku. Bohužel se dnes setkáme i se záměrným vypouštěním odpadní vody do vodních toků (typicky za tmy, když se nikdo nedívá) přímo bez projití čistírnou.

V menším množství si vodní tok díky své samočistící schopnosti s odpadními látkami poradí, ale ve velkém množství mohou tyto způsobit až ekologickou katastrofu a zničit život vodního toku na roky. Nemusím v tomto případě uvádět příklady, jeden velký proběhl médii a četně se o něm mluvilo nedávno.

Ekologie v povodí Vlkavy

Všechny uvedené problémy v kapitole výše se bohužel vyskytují i v povodí Vlkavy. Na ekologii mnozí vůbec nedbají. Nezáleží jim, zda u vody v přírodě nechají spoustu odpadků. Je jim lhostejné, že po rychlém přezutí pneumatiky u automobilu na okraji silnice zutou gumu odvalí ze silnice do škarpy. Poblíž se bude náhodou nacházet vodní tok a pneumatika sjede až do něj. Ale věřte, že u sebe doma, na svém pozemku ani v jeho okolí by takto nejednali. Se vším tímto se můžeme na Vlkavě setkat. Najdeme tam mnoho odpadu, který byl zanechán poblíž toku a poté se do něj dostal. Nebo byl dokonce přímo vhozen do toku, včetně láhve s motorovým olejem. Najít tam lze právě i pneumatiky zahrabané v bahenním sedimentu koryta toku, včetně velkých gum od traktoru. Bohužel i velké pytle s odpadky, které prostě někdo vyhodil do toku ze silnice, když jel okolo.

Autor se snaží alespoň v dolní části toku zabránit výskytu odpadu v toku i jeho okolí a to průběžným úklidem. Mnoho věcí jmenovaných výše zajistil, zachytil v toku, vytáhl a odvezl nebo zajistil odvoz tam, kam odpad patří. Jak je uvedeno v úvodu výše. Každé místo, které autor navštíví a najde tam odpadky, uklidí. Nemohu se jednoduše dívat na odpadky v přírodě, chci si pobyt v ní užít a necítit se jako na skládce. Tam, kde se vyskytuji nebo vyskytnu prostě odpad nebude. I když se často velmi brzy po mé návštěvě s úklidem na místě odpad opět objeví.

Problémem v povodí Vlkavy je také únik nebezpečných látek. V malém množství, jak je uvedeno výše, dokáže tok látky zpracovat a odstranit. Ve větším ovšem nikoli a problémy jsou tu z tohoto hlediska dva. Prvním je cukrovar v Dobrovici, ze kterého se dostávají látky vznikající výrobou cukru do toku. Tyto odčerpávají kyslík z vody a jsou hrozbou pro živočichy. Ke dvěma větším haváriím v cukrovaru došlo. Poslední se odehrála v roce 2006, bohužel měla za následek velký úhyn ryb. Podobná událost nastala v minulém století.

Druhým problémem jsou čistírny odpadních vod, které mnohdy přetékají. Případně jde i o vyústění s výtokem nevyčištěné odpadní vody přímo do toku. Tyto vody se do vodního toku dostat nesmějí. Stává se to ovšem zejména v případě čistíren po výskytu prudkých srážek. V takovém případě není dobré do vody ve Vlkavě sahat nebo do ní vstupovat. Zejména v místech, kde se voda čeří, je velmi zřetelně cítit zápach kanalizace, tedy nevyčištěné odpadní vody. Při prudkém dešti většinou přeteče více čistíren. Velké množství odpadní vody samozřejmě vodní tok ovlivní, z ekologického hlediska negativně. Znečištěná voda odteče, tok se vyčistí. Voda putuje ale dále, v tomto případě do Labe. Tak se rozředí, vodní tok ji zpracuje. Ale v obou případech se odpady usadí v korytu společně s běžnými přírodními sedimenty. Jsou součástí bahnitých sedimentů na dně i těch, které vysoký průtok dostane na břehy, případně dále.

Fosfor a dusík jsou chemické látky, které obsahují odpadní vody. Nějaké množství obsahují i ty vyčištěné. A to v dnešní době působí i špatnou jakost vody během dalších let. Tato spočívá ve větším rozvoji řas a sinic v teplé části roku vlivem slunečního svitu. Tyto látky a světlo potřebují ke svému rozvoji právě vodní řasy. Některé mají pozitivní vliv na vodní tok a dokonce ho i čistí. Ale jiné naopak negativní a těch hodně přibývá, zejména ve stojatých vodách. V období s častými prudkými lijáky zejména během teplé části roku by bylo na místě učinit potřebná opatření, aby k přetékání čistíren nedocházelo. Navíc s výhledem do budoucna, kdy vlivem pokračující změny klimatu bude tohoto typu srážek u nás spíše přibývat. Stejně jako horkých vln, které případně těmto srážkám předcházejí nebo po nich následují. Tato kombinace je ideální pro rozvoj sinic a horšící se jakost vody pro živočichy i nás jako též její uživatele.

Informace o autorem pořádaném čištění dolní Vlkavy najdete na stránce: Čištění Vlkavy.

Autor bude rád, když se každý bude chovat nejen v povodí Vlkavy ekologicky. Nezanechávat po sobě v přírodě a u vody odpadky po jakékoli činnosti. Pokud odpadky někde najdete, určitě uděláte dobrou věc, když je uklidíte. Nahodile nebo případně plánovaně při konání nějaké úklidové akce. Těch pořádají obce a města v ČR mnoho, včetně obcí v oblasti povodí tohoto toku. Tyto úklidy se ovšem nezaměřují na všechna místa a určitě ne na vodní tok a jeho blízké okolí. Bylo by ovšem velmi vhodné občas projít i kolem toku Vlkavy a dalších.

Využijte, prosím, pro odpad určené nádoby. Nenechávejte odpadky po sobě v přírodě. Děkuji.


Zásadní otázky a odpovědi

Co je ohledně ekologie v povodí Vlkavy důležité? Která místa jsou z pohledu odpadu problematická a proč? Zde nabízím odpovědi na zásadní otázky, které vás mohou k tomuto tématu zajímat.

Proč se dostává odpad do toku Vlkavy a Farského potoka?

Zásadním problémem jsou nepořádní lidé, kteří odpad přinášejí nebo přivážejí k vodě. U vody rybaří nebo prostě pobývají a vyprodukovaný odpad tam následně zanechají. Bohužel zaznamenávám i případy přímého vhození odpadku do toku. Někdo se potřebuje zbavit odpadu, zastaví u mostku na silnici a hodí pytel do toku. Někdo jde po lávce přes tok a odhodí do něj plechovku, když zrovna dopije nápoj. Do Farského potoka putují odpadky Vlkavou, která je zdrojnicí tohoto pravého ramene.

Proč je odpad problémem zejména v PR Mydlovarský luh a tedy ve Farském potoce?

Protože odpad, který se dostane do Vlkavy přitéká tokem do dolní části a následně se dostává do Farského potoka. Vyšším průtokem se potokem i přes případné přírodní překážky dostává do rezervace a to až do její koncové části. Zde se vyskytují důležití živočichové a také rostliny. Z hlediska živočichů se jedná o vzácné plže, kteří jsou důležití pro chráněný druh ryby, hořavky duhové. Samozřejmě čistý vodní tok je základem pro veškeré živočichy i rostliny. Nehledě na to, že se z odpadků mohou uvolňovat i nebezpečné látky.

Proč se dostává nevyčištěná odpadní voda do vodního toku?

Jednak může jít o nedostatečnou kapacitu čistíren odpadních vod vůči přitékající odpadní vodě. Často jde o svádění dešťové vody do kanalizace pro odpadní vody, což je dnes zakázáno. To vede při spadu velkého množství srážek jednoznačně k překročení kapacitě čistírny odpadních vod. Takže se voda nestačí čistit a přepadá rovnou do výpusti, která slouží jinak pro vyčištěnou vodu a vyúsťuje vždy do nějaké vodoteče.

Co způsobuje nedostatečně vyčištěná odpadní voda vypuštěná do vodního toku?

Vedle obecně negativního vlivu chemických látek v odpadní vodě se vyskytujících na život ve vodním toku jde o následující. V této vodě se vyskytuje právě vlivem obsahu pracích a čistících prostředků větší množství dusíku a fosforu či dalších chemických látek. Tyto látky podporují rozvoj řas, včetně sinic. Při zvýšení teploty vody a četném slunečním svitu dojde k přemnožení nebezpečných sinic.

Co způsobí látky (zejména melasa) z cukrovarské výroby ve vodním toku ve větším množství?

V malém množství se nic neděje, látky se ve vodě rozředí a vodní tok je časem i zpracuje. Běžně tyto látky do toku tečou. Ve velkém množství jde ovšem o problém vyčerpání kyslíku z vody, což je pro živočichy v ní žijící smrtící. Výskyt melasy ve vodě ve větším množstvím se projevuje v případě čeření vody (např. pod splavem) větším pěněním vody.

Proč je důležité eliminovat odpad a odpadní vody z vodního toku?

Jak bylo řečeno už v odpovědích na některé předchozí otázky. Odpad a nevyčištěná kanalizační voda či obecně chemické látky samozřejmě do přírody a vody nepatří. Mají negativní vliv na ekosystém a tedy život a ekologickou rovnováhu vodního toku a dalšího vodního prostředí. Samozřejmě jsou též plavající odpadky stejně jako ty ležící v přírodě nevzhledné a působí dojmem jedné velké skládky, kamkoli se člověk při návštěvě přírody podívá. Je třeba při současném stavu a chování některých lidí přírodu a vodní tok odpadků co nejvíce zbavovat, tedy pořádat pravidelně čištění. A tedy dát odpadky, kam patří.

Kde se v oblasti dolní části povodí Vlkavy vyskytuje nejvíce odpadu?

Po letech pravidelných návštěv a po několika letech čištění toku má autor zkušenosti a zná místa, kde se odpad do toku dostává nejčastěji. Jak bylo řečeno problémem je Farský potok, kam odpad přitéká Vlkavou z celého povodí. V oblasti lužního lesa a tůní se vlivem četných překážek značně hromadí. Nejčastějšími zdrojovými místy odpadu jsou následující oblasti: stavidlo Kostomlaty I (u železniční trati), pod viaduktem železniční trati a stavidlo Kostomlaty III (pod obcí). Případně dále splav pod tímto stavidlem nacházející kousek od hájovny.

Jaký odpad se v toku vyskytuje nejčastěji a proč?

Plastové láhve a výrobky z plastu, zejména různé druhy polystyrenů o různých velikostech. Velkým problémem jsou rozdrobené polystyreny na malé kousíčky až pouhé kuličky. Vybrat je z vody je prakticky nemožné, shromažďují se společně s přírodními materiály. Co se týče výrobků z plastu, je v toku možné najít prakticky cokoli. Též jsou časté sáčky od různých laskomin. Ne méně zastoupené jsou též láhve skleněné od alkoholických nápojů. Ale také plechovky od různých nápojů. Výskyt tohoto odpadu souvisí právě s tím, že pochází od těch, kteří u vody konzumují a pijí. Činí tak četně, na čemž není vůbec nic špatného. Do chvíle, kdy odpadky od jídla a pití nechají poházené na zemi a místo opustí. Případně odpad hodí do vody, plechovky rozstříhají a hodí do vody a skleněné láhve rozbijí o kameny nebo o dlažbu u stavidel.


Našli jste někde v povodí Vlkavy odpad ve vodě nebo v blízkosti vody? Nenechávejte ho tam! Pokud možno odpadky odstraňte alespoň z vody, dejte na hromadu nebo ještě lépe do nějakého pytle, tašky a podobně a zajistěte proti rozlétání se do okolí při větru. A nahlaste takto sebraný odpad. Pakliže jde o objemný odpad nebo z jiných důvodů není ve vašich silách ho odstranit, pak to můžete dát vědět klidně mě – pomocí formuláře. Já se pokusím zajistit úklid. Určitě bude dobře, když nahlásíte nepořádek samosprávnému celku, v jehož katastru se tento nachází. Případně můžete požádat o úklid i správce, Povodí Labe. Návod jak řešit situace nabízím na hlavní stránce Web Řeka Vlkava.

Je přírodní odpad také odpadem, proč ho do toku neházet? Přírodní odpad není v zásadě problémem oproti klasickým odpadkům. Nicméně není dobré zbytečně házet do toku vše, co vyprodukuje vaše zahrada. V dolní části Vlkavy se to bohužel děje. Určitě do toku nepatří spadané ovoce, nepatří tam ostříhané větve a to jakékoli, například jehličnanů včetně tújí. Nepatří tam pokud možno ani posekaná tráva. Samozřejmě vše co samovolně spadne do toku je v pořádku, vodní tok to zpracuje. Záměrné házení bioodpadu do toku je nevhodné. Obzvláště v době, kdy už každý má u domu popelnice na tento druh odpadu nebo má možnost tento odpad někam odložit.

Tento odpad vodní tok celkově ucpává, zejména se zachytává na přelivných polích stavidel. Po rozkladu přidává do toku sedimenty a tok se zanáší podstatně výrazněji než po stoku spláví, tedy přirozeném chodu přírodních materiálů v důsledku unášecí schopnosti vodního toku.

Jak působí byť vyčištěné odpadní vody na kvalitu vody? Samozřejmě negativně, nikdy čistírny nevyčistí vodu zcela. Tato obsahuje mnoho fosforu a dusíku, což přispívá k tvorbě řas, včetně sinic. Látky se ukládají do sedimentů a v horkém počasí se suchem (problém současné i budoucí doby) nastane doslova kvetení. Nehledě na to, že čistírny často přetékají. Též se v povodí nacházejí podivné roury, ze kterých zejména „když se nikdo nedívá“ vytéká odpadní voda přímo z domácnosti nebo nějaké provozovny. Tyto faktory značně a zbytečně zhoršují kvalitu vody.

Vám mockrát společně s přírodou děkuje za ohleduplnost!