Dokument

Autor zpracoval v minulých letech obsáhlý dokument, který obsahuje podrobný popis povodí Vlkavy a jeho charakteristik. Je rozdělen do několika částí, v nichž jsou popsány následující údaje. Dokument charakterizuje povodí Vlkavy, uvádí jeho složení, výskyt rybníků a podobně. Dále jsou zde zapracovány autorovi znalosti a zkušenosti při působení v tomto povodí. Text je obohacen o autorovu četnou fotodokumentaci, dále též o ilustrace a grafy s vývojem hodnot stavů vody a teploty vody na dolní Vlkavě. Tento dokument bude v budoucnu podle potřeby aktualizován o nové poznatky. Obsah a přiložený PDF dokument se nachází právě na této stránce níže.

DOKUMENT: VLKAVA – CHARAKTERISTIKA A POMĚRY POVODÍ

Vydání: I., 2020

Počet stran: 173

Vložených fotografií s popisky: 104

Celostránkové tapety: 28

Dokument ke stažení:

»VLKAVA – charakteristika a poměry toku (32.9MB)

Popis: Po přečtení dokumentu se každý dozví o povodí Vlkavy veškeré potřebné informace. Pokud by přesto měl nějaké dotazy a to třeba i náměty a doplnění či upřesnění, určitě autor určitě uvítá, když ho s nimi kontaktuje. Tento dokument, v němž je text proveden četnou fotografickou dokumentací každému povodí Vlkavy a jeho poměry přiblíží téměř tak, jakoby se dotyčný čtenář v povodí skutečně nacházel. Zdůrazňuji téměř, neboť nikdy není nad živou návštěvu. A pro zájemce doporučuji toto povodí navštívit. Dokument seznamuje s průběhem toku od pramene až po ústí, včetně ramen. Dále popisuje přítoky a hlavní rybníky v povodí. Též se zmiňuje o hrazení dolní Vlkavy. V další části vykládá o hydrologických poměrech, extrémech a prezentovány jsou autorovi naměřené údaje. Zmínka je i o úpravách koryt toků v ČR obecně a v povodí Vlkavy (zejména dolní). Pro doplnění nechybí ani přehled vybrané fauny a flóry žijících ve vodě nebo v její blízkosti a týkající se tohoto povodí. Včetně ryb a výkonu rybářského práva v povodí Vlkavy.

Obsah:

  • POVODÍ: Průběh toku, přítoky a ramena, rybníky/tůně, hrazení
  • HYDROLOGICKÉ POMĚRY: Průběh průtoku, převažující typ odtoku aj.
  • HYDROLOGICKÉ EXTRÉMY: Sucho a povodeň, četnost výskytu, převažující typy
  • VODNÍ FAUNA A FLÓRA: Živočichové ve vodě a u ní, rostliny a živočichové v PR Mydlovarský luh, ryby v povodí Vlkavy, výkon správy rybářského revíru
  • REGULACE TOKŮ/REVITALIZACE
  • SOUHRN A INFORMACE O DOKUMENTU

Autorův velký zájem o hydrologii a toto drobné povodí vyjadřuje vedle prezentace informací na tomto webu i tento dokument. V tom se autor snažil veškeré informace a poznatky shrnout na jedno místo. Předem děkuje všem za zájem o ně a všem, kteří dokument dočtou až do konce. Dostatečnou odměnou bude, když informace pomohou minimálně dozvědět se něco nového.